Mediation

CONFLICTBEMIDDELING

Conflictbemiddeling door Lighthouse Mediation leent zich goed voor het oplossen van al dan niet geëscaleerde conflicten. Alles wat tijdens de mediation ter sprake komt, is vertrouwelijk waardoor ook echt alle belangen op tafel kunnen komen. In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten, gaan we samen elkaars wensen en behoeften in kaart brengen. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

De mediators van Lighthouse hebben een juridische en zakelijke achtergrond. Zij hebben aandacht voor de wederzijdse belangen en zijn betrokken, maar wel neutraal. Doordat zij verbinding maken met partijen, wordt een prettige en veilige sfeer gecreëerd.

De mediation kan tot doel hebben de samenwerking te herstellen, de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces, maar ook beëindiging (exit) van het dienstverband.

Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister

WERKWIJZE

Bij ons start een traject met een vrijblijvend (vertrouwelijk) kennismakingsgesprek   om een duidelijk beeld te krijgen van wat u met mediation wilt bereiken.  Vervolgens neemt de mediator contact op met alle betrokken partijen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Aan de hand van de vragen en uw antwoorden kan de mediator gedegen voorbereiden en een schattig van de mee gemoeide tijd en kosten maken.

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor alle partijen te waarborgen. De partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. In plaats van te spreken over ieders rechten en plichten, gaat de mediator alle wensen en behoeften in kaart brengen. Dit maakt partijen minder strijdvaardig tegenover elkaar waardoor er ruimte voor overleg kan ontstaan.

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een samenwerkingsdocument of vaststellingsovereenkomst.

Bij mediation zijn, in tegenstelling tot een juridische procedure, de duur en kosten beperkt. De kans is groot dat u in korte tijd tot de voor beide partijen beste oplossing komt. Respect voor elkaar en behoud van de onderlinge relatie is hierbij het uitgangspunt. Zo kunt u zich weer richten op de toekomst.  

Arbeidsmediation

WANNEER GAAT U NAAR DE ARBEIDSMEDIATOR?

 • Samenwerkingsproblemen
 • Arbeidsconflicten
 • Premediation
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Ontslag

ARBEIDSMEDIATION DOOR LIGHTHOUSE

Wij begeleiden partijen in het vinden van een duurzame oplossing voor het geschil dat is ontstaan. De oorzaken van een geschil kunnen heel verschillend zijn. Zo kan er sprake zijn van miscommunicatie, botsende karakters, gebrek aan waardering, onduidelijke organisatiestructuur, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, tijdgebrek en onduidelijkheid over taken.

Wat de oorzaak ook is, wij zorgen ervoor dat het gesprek weer op gang wordt gebracht door herstel van de onderlinge communicatie en het creëren van wederzijds begrip. Vaak zijn 1 of twee gesprekken al voldoende om de lucht te klaren zodat er afspraken gemaakt kunnen worden gericht op de toekomst.

Mediation voor zakelijke conflicten

 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten bij bedrijfsovernames en bedrijfsfinancieringen
 • Conflicten bij commerciële contracten
 • Conflicten in joint ventures en strategische allianties
 • Maatschaps- of vakgroepconflicten
 • Bestuurscrisis, conflicten in raden van bestuur en directieteams
 • Conflicten binnen en met ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

Wie een zakelijk conflict heeft, kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator.

De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil.

Door onderhandelingsruimte te hebben en onderhandelingsbereid te zijn, is de gemiddelde slagingskans van een mediation hoog.

Mediation voor particuliere kwesties

 • Consumentengeschillen
 • Burengeschillen
 • Nalatenschapsconflicten
 • Familieconflicten

Bij conflicten in de privésfeer kunnen de emoties hoog oplopen. Dit kan te maken hebben met buren, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een ander belangrijk onderwerp. Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Het is heel persoonlijk en komt daardoor heel dichtbij.

Dan is het juist belangrijk om onder begeleiding van een neutrale derde het gesprek aan te gaan om te kijken waar het fout is gegaan en wat er voor nodig is om er weer uit te komen.

Overheidsmediation

 • Bezwaar- en beroepsprocedure
 • Procedure klachten
 • Pre-mediation
 • Sociaal domein
 • Geschillencommissie

Binnen de overheid wordt (pre)mediation steeds belangrijker. Provincies, gemeenten, justitie, geschillencommissies en overige (semi-)overheidsinstanties zetten steeds vaker mediation in om geschillen met burgers en bedrijven op een klantvriendelijke en effectieve wijze op te lossen.

Mediation geeft de burger het gevoel dat hij serieus wordt genomen. Een luisterend oor kan veel frustraties en onbegrip voorkomen. Voor overheidsinstanties geldt dat zij met mediation hun dienstverlening vergroten en langdurige klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen voorkomen.