Hoe Lighthouse Mediation u kan helpen:

Conflictbemiddeling door Lighthouse Mediation leent zich goed voor het oplossen van al dan niet geëscaleerde conflicten. Alles wat tijdens de mediation ter sprake komt, is vertrouwelijk waardoor ook echt alle belangen op tafel kunnen komen. De mediators van Lighthouse hebben een juridische en zakelijke achtergrond. Zij hebben aandacht voor de wederzijdse belangen en zijn betrokken, maar wel neutraal. Doordat zij verbinding maken met partijen, wordt een prettige en veilige sfeer gecreëerd.

Bij mediation zijn, in tegenstelling tot een juridische procedure, de duur en kosten beperkt. De kans is groot dat u in korte tijd tot de voor beide partijen beste oplossing komt. Respect voor elkaar en behoud van de onderlinge relatie is hierbij het uitgangspunt. Zo kunt u zich weer richten op de toekomst.  

Mediatorsfederatie Kwaliteitsregister

Arbeidsmediation

Wanneer gaat u naar een arbeidsmediator?

 • Samenwerkingsproblemen
 • Arbeidsconflicten
 • Premediation
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Ontslag

Arbeidsmediation door Lighthouse

Wij begeleiden partijen in het vinden van een duurzame oplossing voor het geschil dat is ontstaan. De oorzaken van een geschil kunnen heel verschillend zijn. Zo kan er sprake zijn van miscommunicatie, botsende karakters, gebrek aan waardering, onduidelijke organisatiestructuur, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, tijdgebrek en onduidelijkheid over taken.

Wat de oorzaak ook is, wij zorgen ervoor dat het gesprek weer op gang wordt gebracht door herstel van de onderlinge communicatie en het creëren van wederzijds begrip. Vaak zijn 1 of twee gesprekken al voldoende om de lucht te klaren zodat er afspraken gemaakt kunnen worden gericht op de toekomst.

Mediation voor zakelijke conflicten

 • Aandeelhoudersconflicten
 • Conflicten bij bedrijfsovernames en bedrijfsfinancieringen
 • Conflicten bij commerciële contracten
 • Conflicten in joint ventures en strategische allianties
 • Maatschaps- of vakgroepconflicten
 • Bestuurscrisis, conflicten in raden van bestuur en directieteams
 • Conflicten binnen en met ondernemingsraden en medezeggenschapsraden

Wie een zakelijk conflict heeft, kan naar de rechter stappen, een arbitrageprocedure starten, of een mediator inschakelen. Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator.

De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil.

Door onderhandelingsruimte te hebben en onderhandelingsbereid te zijn, is de gemiddelde slagingskans van een mediation hoog.

Mediation voor particuliere kwesties

 • Consumentengeschillen
 • Burengeschillen
 • Nalatenschapsconflicten
 • Familieconflicten

Bij conflicten in de privésfeer kunnen de emoties hoog oplopen. Dit kan te maken hebben met buren, een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een ander belangrijk onderwerp. Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich alsmaar opstapelen. Het is heel persoonlijk en komt daardoor heel dichtbij.

Dan is het juist belangrijk om onder begeleiding van een neutrale derde het gesprek aan te gaan om te kijken waar het fout is gegaan en wat er voor nodig is om er weer uit te komen.

Overheidsmediation

 • Bezwaar- en beroepsprocedure
 • Procedure klachten
 • Pre-mediation
 • Sociaal domein
 • Geschillencommissie

Binnen de overheid wordt (pre)mediation steeds belangrijker. Provincies, gemeenten, justitie, geschillencommissies en overige (semi-)overheidsinstanties zetten steeds vaker mediation in om geschillen met burgers en bedrijven op een klantvriendelijke en effectieve wijze op te lossen.

Mediation geeft de burger het gevoel dat hij serieus wordt genomen. Een luisterend oor kan veel frustraties en onbegrip voorkomen. Voor overheidsinstanties geldt dat zij met mediation hun dienstverlening vergroten en langdurige klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen voorkomen.